ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

Хората трябва да си сътрудничат, за да живеят заедно като добре функциониращо общество, да работят заедно, за да изградят мостове помежду си.
МЕДИАТОРЪТ Е СТРОИТЕЛ НА МОСТОВЕ МЕЖДУ ХОРАТА!

Обучение на медиатори

Със заповед № ЛС-04-1638/16.12.2009 година на Министъра на правосъдието на РБ, на основание чл.8, ал.4 от ЗМ във връзка с чл.2, ал.4 и чл.6 от Наредба № 2/15.03.2007г., Фондация „Личност и Мотивация – 2006”, гр. Русе е одобрена като организация, която обучава медиатори.


В Центъра за медиация към ФЛМ се организира и провежда:

  1. Обучение на медиатори в два модула – по 4 дни всеки, с общ хорариум 80 ак.часа. Програмата за обучение по медиация е изготвена в съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл.8 от Наредба № 2/15.03.2007г. В края на обучението се полага изпит и се издава сертификат за правоспособност и за вписване в Единния регистър на медиаторите.
  2. Продължаващо специализирано обучение на медиатори по отделни видове спорове в един модул с продължителност 4 дни, с хорариум 30 ак.часа. В края на обучението се полага изпит и се издава сертификат съгласно Наредба № 2/15.03.2007г.
  1. Обучение за създаване и управление на Център за медиация и администриране на процедура по медиация с продължителност 3 дни, 20 ак.часа. Издава се удостоверение за преминато обучение.
  2. Групи за споделяне на опит и добри практики под формата на 2-дневни семинари – 15 ак.часа. Издава се удостоверение за участие.
  3. Обучителен тренинг – семинар на тема: „Психология на конфликта и конфликтното взаимодействие в медиационния процес,” с продължителност 3 дни, 20 ак.часа. Издава се удостоверение за преминато обучение.
  4. Супервизия на професионалисти и практически случаи – 30 ак.часа.

Таксите за участие в обученията се заплащат по банков път.