ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

„...ако можеш да промениш нещата и да стоплиш сърцето на поне един човек, ... ако можеш да му подариш подкрепа, признание, оптимизъм, ... ако можеш да накараш някого да се усмихне, да се почувства разбран и значим...”
НАПРАВИ ГО СЕГА!

„ Все търсех сила и увереност извън себе си, но те идват от вътре.
Винаги са били там.”

Ана Фройд

 

Психологическото консултиране и подкрепа е ориентирано към здрави в психично отношение личности, които преживяват определени трудности или си поставят цели, за реализирането на които е необходимо допълнително самопознание и обучение. Затова за тях казваме, че са клиенти, а не пациенти.

Целта на всяко консултиране е да помогне на личността да открие ефективно решение на своя проблем.

Психологът и клиентът заедно работят като един екип с различни хипотези за решение на анализирания проблем. Консултантът помага на личността да изрази своите преживявания и я мотивира да промени възприятията си и поведенческите си стратегии, за да открие нови възможности за справяне с ежедневните трудности. В психологическото консултиране и терапия се прилагат специфични методи и техники и се изготвя индивидуална програма за всеки клиент и за всеки проблем. Психологът обучава лицето как да прилага някои от техниките за справяне с проблема и подкрепя неговите усилия за постигане на траен успех.

OFF – LINE психологическото консултиране и подкрепа се организира като:

- Индивидуално - известно е още като консултиране „лице в лице” и включва един психолог и един клиент. Този начин се използва за развитие на личностния потенциал, за формиране на знания и умения за по – ефективно функциониране в ежедневието, за подобряване качеството на живота и за постигане на психологическо благополучие.

Проблемите, заради които клиентите идват при нас най – често са свързани с преживяване на стрес и дистрес, личностна тревожност, загуба на значим човек или работа, взаимоотношенията в ситуация на раздяла или развод и др.

Клиентите ни се научават как да постигнат увереност в себе си, как да реализират целите си, как да анализират социалните ситуации, в които попадат, как да снемат ежедневното напрежение с психологически подходи и тeхники за релаксация и др.

- Групово - при този начин психологът работи едновременно с няколко клиенти под формата на:

1. Социално-психологически тренинг за развиване на умения за ефективна комуникация, работа в екип, справяне със страх, тревожност и стрес, развиване на емоционална интелигентност и социална компетентност и др.

За предстоящите тренинги и семинари следете в НОВИНИ или направете заявка за обявените от бутон ПРОГРАМИ & СЕMИНАРИ.

2. Групи за самoпознание и себеразвитие – при проблемни отношения с родители или авторитети, приятели или партньори, тревожни, стресови и депресивни състояния, никотинова зависимост, за психологическа помощ и подкрепа на хора със заболявания, за разбиране на собствените чувства и развиване на адаптивно поведение, за осъзнаване на силните страни и повишаване на самооценката и др.

Групите помагат на хората да споделят открито своите проблеми, да научат повече за себе си като получат полезна информация от водещия и от другите участници. Груповата работа мотивира хората да променят своите обичайни модели на реагиране и да пренесат наученото в реални ситуации. Дискусиите в групата са абсолютно поверителни.

Когато участвате в група вие ще забележите, че и други хора преживяват подобни на вашите проблеми. Това спомага да развиете интерес и доверие в груповата работа и да почувствате релаксиращите ефекти от нея.

- Кризисно консултиране – при стресови състояния за преодоляване и справяне с негативните ефекти, които нарушават нормалното функциониране на хората в личния живот или на работното място. Целта на кризисното консултиране е възстановяване на равновесието отпреди кризата.

Този метод на консултиране предоставя информация, управление на кризисния процес, подкрепа на лицата в криза и продължава от 1 до 3 месеца.

Фондация „Личност и Мотивация” създава пространство, в което всеки клиент да споделя открито своите проблеми, да анализира поведенческите си стратегии и да намира своите решения. Всички сесии се провеждат след предварително записан ден и час. Необходимият брой сесии за всеки отделен клиент се определя при първата сесия и е строго индивидуален.

ON - LINE консултиране и подкрепа по Интернет:

Фондация „Личност и Мотивация – 2006” предоставя на своите клиенти възможност за психологическо консултиране и подкрепа в интернет пространството.

Виртуалното консултиране е незаменимо, когато личният контакт с психолога е затруднен поради разлика в часовото време, отдалеченост на клиента от психологческия кабинет, здравословни проблеми, по-голяма ангажираност в ежедневието или по друга причина. Броят на хората, които се обръщат към електронна консултация и съветване непрекъснато расте, защото създава улесняване достъпа до психологическа помощ и подкрепа, намалява стреса, осигурява пълна дискретност и поверителност.

Психологическото он лайн консултиране е вид помощ за хора, изправени пред конкретен проблем в своя професионален или личен живот. Основните области, в които можем да бъдем полезни са:

- страх, стрес, депресия;

- анализ на адаптивни и неадаптивни модели на поведение;

- кризисна интервенция и съветване;

- при проблеми, породени от раздяла, развод или загуба на значим човек или работа;

- при сложни семейства или работещи родители извън България;

- при отклоняващо се социално поведение;

- при психосоматични заболявания – хипертония, язва, диабет и др.;

- повишаване на самооценката и увереността в себе си;

- други проблеми.

На български език виртуалните контакти могат да се осъществяват чрез e-mail или интернет телефон (skype), а на английски език – само чрез e-mail.

Виртуалната консултация се уговаря и заплаща предварително по банков път.