ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ

МЕДИАЦИЯТА е подход, който всеки може да използва,
за да защити своите интереси в действителност
ефективно – изгодно – убедително.

Центърът за медиация към ФЛМ е първият център в град Русе за медиационни услуги, в който от 2006 година се организират и провеждат процедури по медиация. Той е част от структурата и организацията на Фондация „Личност и Мотивация – 2006”, със следните основни цели и дейности:


 • утвърждаване на медиацията като средство за улесняване на достъпа до правосъдие, защита на човешките права и установяване на нова култура в спора, при която страните по своя собствена воля постигат взаимноприемливо решение;
 • разрешаване на извънсъдебни спорове чрез организиране и провеждане на процедури по медиация в съответствие със ЗМ и Наредба № 2/15.03.2007г.;
 • обучение по медиация и продължаващо специализирано обучение на медиатори.

В Центъра за медиация работят специалисти от професионалните области право, психология, социални дейности и др. Медиаторите са обучени, сертифицирани и вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието през месец март 2006 година. В своята дейност те се ръководят от изискванията на нормативната уредба в областта на медиацията.

Какво е медиация?

Медиацията е поверителна процедура за разрешаване на спорове извън съда, при която трета неутрална страна – медиатор, подпомага спорещите страни сами по своя воля да постигнат взаимноприемливо за тях решение. Този способ за решаване на спорове позволява страните при спор да защитят ефективно интересите си и да запазят отношенията си.

Медиацията е процес на управление на конфликта и разпределение на отговорности между засегнатите страни.

В Европа Медиацията е въведена от края на 80-те години на миналия век.

Днес все повече, гражданите и фирмите у нас търсят алтернативни способи за решаване на своите спорове поради бавното съдопроизводство, високите съдебни такси и адвокатски хонорари, пропуснатите ползи и изгубеното време.

В Центъра за Медиация споровете се разрешават с по – бърза процедура и с по – ниска стойност на услугата. Чрез Медиация могат да се разрешават спорове с много голям материален интерес.

МЕДИАЦИЯТА и в бизнеса и в живота пести време и средства!

Предимства на медиацията

Много конфликти са резултат от лоша комуникация, липса на доверие и противопоставяне на позиции. Съдебното производство може да доведе до още по-дълбок конфликт между спорещите, защото по силата на съдебното решение едната страна печели, а другата губи. Всичко това обуславя влошаване и дори прекъсване на отношенията.

Процедурата по медиация е подходяща за решаване на всеки спор, защото:

 • е средство за подобряване на взаимоотношенията;
 • зачита правото на участниците в медиационния процес сами да определят своите собствени приоритети;
 • не замества съда, а разширява кръга от възможности за защита на човешките права;
 • позволява на страните да контролират спора;
 • ефикасно, рационално, бързо и икономически изгодно разрешава конфликта;
 • осигурява конфиденциалност и атмосфера на доверие.

Медиацията е подходяща на всеки етап от спора, тя облекчава работата на съдебната администрация. Успешната медиация съкращава времето на престой на делата в съда. Медиацията е нова възможност да се обслужат по-добре нуждите и интересите на участниците в спора, защото основен принцип в нея е принципът печеля – печелиш.

Сега само Вие можете да приложите подхода Печеля – Печелиш в спора ...
с МЕДИАЦИЯ

Подходът Печеля - Печелиш осигурява откриване на решение с взаимна печалба!

За какви спорове е подходяща медиацията?

Центърът за медиация към ФЛМ посредничи при уреждане на спорове в различни социални сектори:

 • търговски спорове – спорове между съдружници, търговци, при сделки;
 • спорове при недвижими имоти – при продажби, в случаи на съсобственост, при наемни отношения;
 • договорни спорове – договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;
 • спорове в сферата на строителството;
 • семейни спорове – уреждане на отношенията във връзка с развод, раздяла или продължаване на брака, отношенията между родители и деца при различни житейски ситуации, имуществените отношеня между съпрузите или партньорите и други случаи;
 • спорове между наследници – разпределяне на наследственото имущество;
 • потребителски спорове;
 • спорове за интелектуална собственост – нарушение на авторски права, търговски марки, дизайни, географски означения и др.
 • висящи спорове по съдебни и арбитражни дела;
 • екологични спорове;
 • медиация по наказателни спорове;
 • медиация в училищата.

Трансформирайте противопоставянето в сътрудничество . . . с МЕДИАЦИЯ.

Роля на медиатора

Медиаторът представя процедурата по медиация и правилата на медиационния процес. Той изслушва безпристрастно страните, подпомага спорещите да изяснят причините за спора и улеснява комуникацията между тях. Насърчава участнициите в спора да намерят взаимноизгодно решение на своя конфликт.

Медиаторите от Центъра за медиация подкрепят страните в спора да предлагат и изследват всички възможности за решение и за постигане на споразумение.

Процедура по медиация

Процедурата по медиация се стартира с подаване на заявка от едната страна в спора или по обща заявка на страните. Сесиите по медиация се провеждат в Центъра за медиация, а при необходимост и съгласие на страните – на друго неутрално място. В хода на медиационния процес страните могат да се споразумеят по всички или по някои въпроси, предмет на спора.

Споразумението, което постигат страните, може да бъде в устна форма, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка на подписите съгласно чл.16 ЗМ. Споразумението, което е с нотариална заверка на подписите, е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение на основание чл.418 във вр. с чл.417, т.3 ГПК относно съдържащите се в него задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещ. Ако е налице висящо съдебно производство, споразумението може да се представи пред съда за одобрение като съдебна спогодба и да има сила на пресъдено нещо и изпълнителна сила. В случай че не е налице висящ съдебен спор, писменото споразумение също може да бъде одобрено от съда съгласно чл.18 ЗМ, след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави, като по този начин му се придаде изпълнителна сила.

За да започне процедура по МЕДИАЦИЯ, свържете се с Центъра за медиация и ние ще изпратим ЗАЯВКА.

Процедурата по медиация се провежда от практикуващи медиатори:

Ели Ноева – вписана в Единния регистър на медиаторите под № 20060307006. Образование: висше техническо-инженер, бакалавър по обща психология, магистър по социална психология.

Антонина Димитрова – вписана в Единния регистър на медиаторите под № 20060307005. Образование: право с квалификация „юрист”.

Обучение на медиатори

Със заповед № ЛС-04-1638/16.12.2009 година на Министъра на правосъдието на Република България, на основание чл.8, ал.4 от ЗМ във връзка с чл.2, ал.4 и чл.6 от Наредба № 2/15.03.2007г., Фондация „Личност и Мотивация – 2006”, гр. Русе е одобрена като организация, която обучава медиатори.

В Центъра за медиация към ФЛМ се организира и провежда:

 1. Обучение на медиатори в два модула – по 4 дни всеки, с общ хорариум 80 ак.часа. Програмата за обучение по медиация е изготвена в съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл.8 от Наредба № 2/15.03.2007г. В края на обучението се полага изпит и се издава сертификат за правоспособност и за вписване в Единния регистър на медиаторите.
 2. Продължаващо специализирано обучение на медиатори по отделни видове спорове в един модул с продължителност 4 дни, с хорариум 30 ак.часа. В края на обучението се полага изпит и се издава сертификат съгласно Наредба № 2/15.03.2007г.
 3. Обучение за създаване и управление на Център за медиация и администриране на процедура по медиация с продължителност 3 дни, 20 ак.часа. Издава се удостоверение за преминато обучение.
 4. Групи за споделяне на опит и добри практики под формата на 2-дневни семинари, 15 ак.часа. Издава се удостоверение за участие.
 5. Обучителен тренинг – семинар на тема: „Психология на конфликта и конфликтното взаимодействие в медиационния процес,” с продължителност 3 дни, 20 ак.часа. Издава се удостоверение за преминато обучение.
 6. Супервизия на професионалисти и практически случаи – 30 ак.часа.

Таксите за участие в обученията се заплащат по банков път.