« Назад към главната страница


ГЕНОГРАМИ В СЕМЕЙНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

09/06/13

Генограмата е форма на рисуване на семейното дърво, като записва информацията за семейните членове и техните връзки над поне три поколения.

Те показват семейната информация графично по начин, който дава бърз поглед на комплекса семейни патерни.

Генограмите са нагледно графично представяне на семейството, те позволяват бързо да се улови голяма информация за него и да се видят потенциални проблеми.

Семейните диаграми, които очертават връзките и патерните на функциониране, помагат да се мисли системно относно това – как събитията и взаимоотношенията в живота на семейните членове са свързани с патерните за здраве и болест, и да се изграждат временни хипотези за по-нататъшното семейно оценяване.

Обикновено генограмата се съставя през първата сесия  и при всяка нова информация тя се допълва.

Генограмите помагат на семейството да се види по нов начин.

Семейството  може да види обширната картина – хоризонтално в семеен контекст и вертикално през поколенията.

Включват се всички действащи лица – нуклеарното и разширеното семейство с всички членове.

Човекът със симптома / проблема / може да се разглежда в контекста   на   различни   подсистеми   като   сиблинги,   триъгълници, допълнителни и симетрично взаимни отношения, или във връзка с по – широките метасистеми – общество, социални институции.

Генограмата включва най-малко три поколения и критични събития, свързани с жизнения цикъл.

Вертикално се виждат добитите патерни на свързване и функциониране, които са исторически предадени надолу през генерациите основно чрез процесите на емоционално триангулиране.

Хоризонтално тревожността произтича от настоящите стресове на семейството, като тя се мести в бъдещето през времето.

Стресорите от вертикалната ос могат да трупат проблеми, така че дори малък хоризонтален стрес може да има сериозно отражение върху семейната система.

Съществуват много видове патерни на взаимоотношение в семейството.

В едната крайност са членове на семейството, които са много дистанцирани или са в конфликт помежду си.

В другата крайност стои това, което наричаме емоционална фузия, или свързани заедно.

Семейните членове, които са във фузивни или слабо диференцирани взаимоотношения, са уязвими към дисфункция, която се случва, когато нивото на стрес или тревожност надхвърля капацитета за справяне.

Генограмите могат да помогнат да се идентифицират ключовите триангулации в семейната система, да се види как триангулираните партньори се повтарят от едно поколение в следващо, а също така и създадените стратегии за тяхната промяна.

Генограмите имат силата на психологичните тестове.

Когато семейството идва с проблем, то често има свое виждане за него и какво да се промени.

То често е ригидно, с несистемна гледна точка, базирана върху вярването, че само един човек – носителят на симптома, трябва да бъде променен.

Всяко усилие за директно  придвижване в други проблематични зони ще бъде блокирано от бурно отричане на другите семейни трудности. 


                                                                                 Автор:  Ели Ноева

 

 « Назад към главната страница