ЗА НАС

Фондация „Личност и Мотивация – 2006”, гр. Русе (ФЛМ) е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена през 2006 год. и е вписана в регистъра на ЮЛНЦ при РОС.

Мисията на ФЛМ е да съдейства за интелектуално, професионално и духовно развитие на лица и семейства, да утвърждава и прилага медиацията като алтернативен способ и нова култура при разрешаване на спорове и конфликти извън съда, да предоставя психологическа и юридическа помощ при проблеми, породени от раздяла или развод, да работи за развитие на толерантност в междуличностните отношения на лица и семейства, както и за преодоляване на социалното отчуждение.

Разработват се проекти и програми за осигуряване на финансиране на инициативи, насочени към хора с тежки здравословни проблеми, безработни и социално слаби, или към други обществено значими процеси.

ФЛМ работи за постигане на целите си посредством следните дейности:

  • юридическо и психосоциално консултиране, терапия и подкрепа;
  • организиране и провеждане на обучителни тренинги, семинари, групи за срещи, изследвания, анализи по избрана от нашите клиенти тема и други;
  • организиране и провеждане на процедури по медиация и обучение на медиатори в Центъра за медиация към ФЛМ.

Със Заповед № ЛС-04-1638/16.12.2009 година на Министъра на правосъдието на Република България и на основание чл.8, ал.4 от Закона за медицията във връзка с чл.2, ал.4 и чл.6 от Наредба № 2/15.03.2007г. Фондация „Личност и Мотивация – 2006”, гр. Русе е одобрена като организация, която обучава медиатори.

МЕДИАЦИЯТА, като алтернативен и законово уреден способ за извънсъдебно решаване на спорове, осигурява:
бързо – удобно – лесно – икономически изгодно – поверително – ефикасно
решаване на всеки спор или конфликт.

Медиацията е добре популяризирана в страните от ЕС и Америка, където все по-често се използва като метод за разрешаване на конфликти.

МЕДИАЦИЯТА дава предимствата, от които всеки се нуждае.